Welcome to Introduction computer graphic for Napralan Primary School Saraburi1
 
คำอธิบายการเรียน
จุดประสงค์
วิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานช่วงชั้น คำอธิบายรายวิชา
ทดสอบวัดความรู้ก่อนเรียน
เนื้อหาสาระการเรียนรู้กระบวนการ
ทดสอบหลังเรียน
ประเมินผลการเรียน
[ ] กระทรวงศึกษาธิการ
[ ] สพฐ
[ ] กคศ
[ ] สพร
[ ] โรงเรียนดีใกล้บ้าน
[ ] สพท.สระบุรี 1
[ ] ภาควิชาเทคโน ม.นเรศวร
  คําอธิบายรายวิชา
 


สาระการเรียนรู้พื้นฐานช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รหัสวิชา ง 33101 ชื่อรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 40 ชั่วโมง/ภาค

ศึกษาการใช้โปรแกรมสําหรับงานออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกแต่ละประเภท
รู้จักใช้แถบเครื่องมือ ออปชั่นและพาเล็ตต่างๆ ที่สําคัญการใช้งานพื้นฐาน
ของโปรแกรม การนําภาพกราฟิกมาใช้การสร้าง Selection การใช้เลเยอร์
การใช้ Mask การปรับรูปทรงการใช้สี การวาดภาพสร้างตัวอักษรและข้อความ
การปรับแต่งสี และแสงเงาของรูปภาพ การใช้ฟิลเตอร์(Filter)
การสร้าง Symbol การสร้างภาพเคลื่อนไหว Animation และ Rollover
การนําภาพไปใช้ในงานพัฒนาเว็บ ตลอดจนนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
และมีทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบสร้างภาพเบื้องต้นและสร้างแนวคิด
เกี่ยวกับงานคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการนําเสนอในรูปแบบต่างๆ
ด้วยคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

 


ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
ผลงานที่ประจักษ์
LMS
 
กลับหน้าหลัก
 
cha_laos@hotmail.com
 
แสดงผลเต็มจอที่ขนาด 800*600
ไม่สงวนลิขสิทธิ์ : พัฒนาเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กไทย
 
กระดานข่าวส่งงานนักเรียน นวัตกรรม ผลงานทางวิชาการ ประวัติการทำงาน ประวัติการศึกษา กลับหน้าแรก เกี่ยวกับผู้สอน โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โปรแกรมวิชากราฟิกคอมพิวเตอร์ โปรแกรมวิชากราฟิกภาพเคลื่อนใหว โปรแกรมวิชาการพัฒนาเว็บไซต์